Có 1 kết quả:

dào kāng

1/1

dào kāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rice husk