Có 1 kết quả:

dào miáo

1/1

dào miáo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rice seedling

Một số bài thơ có sử dụng