Có 1 kết quả:

dào hè shòu sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

inarizushi (pouch of fried tofu typically filled with rice)