Có 1 kết quả:

jī jí fèn zǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) enthusiast
(2) zealot