Có 1 kết quả:

jī jí fǎn yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) active response
(2) energetic response