Có 1 kết quả:

jī wù

1/1

jī wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sediment
(2) deposit