Có 1 kết quả:

yǐng wù

1/1

yǐng wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) intelligent
(2) bright

Một số bài thơ có sử dụng