Có 1 kết quả:

suì bī

1/1

suì bī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) northern wheatear (Oenanthe oenanthe)