Có 1 kết quả:

wěn zhōng qiú jìn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to make progress while ensuring stability