Có 1 kết quả:

wěn jiàn

1/1

wěn jiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) firm
(2) stable and steady