Có 1 kết quả:

wěn hòu

1/1

wěn hòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

steady and honest