Có 1 kết quả:

wěn gù

1/1

wěn gù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stable
(2) steady
(3) firm
(4) to stabilize