Có 1 kết quả:

wěn yā

1/1

wěn yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

stable voltage