Có 1 kết quả:

wěn tuǒ

1/1

wěn tuǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dependable