Có 1 kết quả:

wěn dìng táng

1/1

Từ điển Trung-Anh

stabilization tank (for sewage processing)