Có 1 kết quả:

wěn dìng dù

1/1

wěn dìng dù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

degree of stability