Có 1 kết quả:

wěn héng

1/1

wěn héng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) steady
(2) stable and permanent
(3) constant
(4) steady-state