Có 1 kết quả:

wěn héng tài ㄨㄣˇ ㄏㄥˊ ㄊㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) steady state
(2) stable and permanent attitude