Có 1 kết quả:

wěn tài

1/1

wěn tài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) steady state
(2) homeostasis