Có 1 kết quả:

wěn ná

1/1

wěn ná

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a sure gain
(2) sth one is sure to obtain