Có 1 kết quả:

wěn bù

1/1

wěn bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) steadily
(2) a steady pace