Có 1 kết quả:

wěn huò

1/1

wěn huò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a sure catch
(2) sth one is sure to obtain