Có 1 kết quả:

wěn liàn

1/1

wěn liàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) steady and proficient
(2) skilled and reliable