Có 1 kết quả:

wěn tiē

1/1

wěn tiē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) safe
(2) to appease
(3) to reassure