Có 1 kết quả:

wěn zhòng

1/1

wěn zhòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) steady
(2) earnest
(3) staid