Có 1 kết quả:

jiū qí gēn yuán

1/1

jiū qí gēn yuán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to trace something to its source (idiom)