Có 1 kết quả:

jiū bàn

1/1

jiū bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to investigate and deal with