Có 1 kết quả:

qióng zài nào shì wú rén wèn , fù zài shēn shān yǒu yuǎn qīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

the poor are ignored in the busiest city; the rich will find relatives in the deepest mountain