Có 1 kết quả:

qióng suān xiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) wretched look
(2) shabby looks