Có 1 kết quả:

Kōng zhōng Kè chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

Airbus (Aircraft company)