Có 1 kết quả:

kōng duì dì

1/1

kōng duì dì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

air-to-surface (missile)