Có 1 kết quả:

kōng duì kōng dǎo dàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

air-to-air missile