Có 1 kết quả:

kòng xiá

1/1

kòng xiá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) idle
(2) free time
(3) leisure