Có 1 kết quả:

kōng qì dòng lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

aerodynamic force