Có 1 kết quả:

kōng qì tiáo jié

1/1

Từ điển Trung-Anh

air conditioning