Có 1 kết quả:

kōng qì

1/1

kōng qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) air
(2) atmosphere

Một số bài thơ có sử dụng