Có 1 kết quả:

kōng qì liú tōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fresh air
(2) draft