Có 1 kết quả:

kōng wú yī rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

not a soul in sight (idiom)