Có 1 kết quả:

kòng xué lái fēng wèi bì wú yīn ㄎㄨㄥˋ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄞˊ ㄈㄥ ㄨㄟˋ ㄅㄧˋ ㄨˊ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) wind does not come from an empty cave without reason
(2) there's no smoke without fire (idiom)