Có 1 kết quả:

kōng huà lián piān

1/1

Từ điển Trung-Anh

long-winded empty talk