Có 1 kết quả:

kōng shēn

1/1

kōng shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) empty handed (carrying nothing)
(2) alone