Có 1 kết quả:

kōng nàn

1/1

kōng nàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) air crash
(2) aviation accident or incident

Một số bài thơ có sử dụng