Có 1 kết quả:

tū qǐ bù

1/1

tū qǐ bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bit sticking out
(2) projection