Có 1 kết quả:

tū xiǎn

1/1

tū xiǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) conspicuous
(2) to make sth stand out
(3) make sth prominent