Có 1 kết quả:

qiè gōu zhě zhū , qiè guó zhě hóu

1/1

Từ điển Trung-Anh

steal a hook and they hang you, steal the whole country and they make you a prince (idiom, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)