Có 1 kết quả:

chuāng tái

1/1

chuāng tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) window sill
(2) window ledge