Có 1 kết quả:

chuāng shàn

1/1

chuāng shàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) window
(2) the opening panel of a window