Có 1 kết quả:

chuāng gōu

1/1

chuāng gōu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) window hook
(2) window latch