Có 1 kết quả:

wō nang qì

1/1

wō nang qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pent-up frustration
(2) petty annoyances