Có 1 kết quả:

Wō kuò tái

1/1

Wō kuò tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ögedei Khan (1186-1242), a son of Genghis Khan